Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017 - 2022

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

      Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ, chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và Công đoàn cấp trên. Phát huy truyền thống vẻ vang, Công đoàn H...

Những chặng đường phát triển

Công đoàn Học viện Hành chính là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện chức Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, Công đoàn Học viện đã từng bư...