Câu chuyện quản lý

STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Huỳnh Văn Thới Trọng dụng nhân tài của tiền nhân 82 5 2012 2 Nguyễn Trung Thành Hợp lý và bất hợp lý ở đâu? 84 11 2013

Kỹ thuật và công nghệ hành chính

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Bá Chiến Bàn về khái niệm quyết định hành chính nhà nước 106 6 2 Ma Thị Bích Nhạn Áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính nhà nước 109 6 3 Bùi Huy...

Nhìn ra nước ngoài

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Hạ Thu Quyên Hệ thống đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công ở một số nước trên thế giới 68 1 2 Vũ Thị Thanh Hương Vai trò của chính phủ đối với phát triển ki...

Nghiên cứu – trao đổi

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Lương Minh Việt Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời kỳ hội nhập toàn diện và toàn cầu hoá 3 1 2 Nguyễn Đình Sơn Kinh tế ...

Tổng mục lục năm 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang  Số 1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2 2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính tro...

Tổng mục lục năm 2012

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang  Số 1 Nguyễn Đăng Thành Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ cải cách hành chính: Thách thức và định hướng 3 1 2 Lê Vĩnh Tân Sắp xếp, đào tạo cá...

Tổng mục lục năm 2011

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Ban Biên tập Tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 4 1 2 Nguyễn Hữu Hải Cần cụ thể quan điểm, mục tiêu và định hướng hành động trong D...

Tổng mục lục năm 2010

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang Số 2 Nguyễn Văn Ninh Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 2 4 3 Nguyễn Đăng Thành Hồ Chí Minh với công chức và công vụ của nền h...

Tổng mục lục năm 2009

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 BBT Tình hình kinh tế – xã hội năm 2008 3 1 2 BBT Bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để ...
Tap the Tap chi

Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

THÀNH LẬP: – Căn cứ pháp lý: Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt ...