Resize of 5

Sửa đổi, bổ sung quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ. Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số q...
Resize of gia dat

Nghị định mới quy định về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Theo đó, sẽ có 5 phương pháp định giá đất. 5 phương pháp định giá đất gồm: So sánh trực tiếp; chiết trừ; thu nhập; thặng dư; hệ số ...
Resize of images

Quy định mới về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thay thế Nghị định86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999. Nghị định mới này quy định về dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý d...
Resize of In_hoa_Don

Quy định về hoá đơn áp dụng từ ngày 1/6

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ Tài chính c...