Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 71/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

BFA5AD70-742B-4C0E-BAF3-3ACDA4827B98

B4294951-0E84-467A-9E4B-CCC2CDE5A56B

6D8D6F38-2DAA-4768-B7E9-ECED94EDBC3A

9B1A3F25-48F5-4342-A5DE-D8898E849360

Comments are closed.