Đề xuất quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, Luật hải quan đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, theo đó nhiều nội dung quy định về thủ tục hải quan như: hồ sơ hải quan, khai hải quan, thời hạn làm thủ tục hải quan,… đã được thay đổi theo hướng cải cách, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan; các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan, trị giá hải quan, phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,… cũng đã được sửa đổi, bổ sung so với Luật hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan năm 2005 đòi hỏi các Nghị định hướng dẫn các nội dung của Luật phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Cũng theo Bộ Tài chính, do sự thay đổi về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, một số nội dung quy định hiện nay đã không còn phù hợp với thực tế quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành; chưa bảo đảm bao quát thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với các loại hình hàng hóa phát sinh trong quá trình thực tế thực hiện và từ các cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, việc triển khai nghiên cứu, thực hiện song song nhiều Nghị định về một lĩnh vực sẽ dẫn tới những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, như: trùng lặp về nội dung quy định, thiếu tính thống nhất, không tập trung được nguồn lực; không phù hợp với nguyên tắc đơn giản, minh bạch hóa và nhất quán trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.

Do vậy, để bảo đảm thu gọn đầu mối văn bản, phù hợp với mục tiêu cải cách thể chế cần thiết phải xây dựng Nghị định mới quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan sửa đổi, bổ sung và thay thế các Nghị định, Quyết định hiện hành như: Nghị định số154/2005/NĐ-CP, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP, Nghị định số66/2002/NĐ-CP, Nghị định số 40/2007/NĐ-CP và Quyết định số19/2011/QĐ-TTg.

Các cơ quan nhà nước phối hợp kiểm tra tại cửa khẩu

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan gồm 115 điều, được chia thành 9 chương.

Bộ đã dành 1 chương (chương II) đề xuất quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình.

Chương này được bố cục làm 9 mục, gồm các nội dung quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; phân loại hàng hóa; trị giá hải quan; xác định trước mã số, xuất xứ và trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục Hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển, khu phi thuế quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình khác và thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở các nội dung quy định Luật Hải quan giao Chính phủ quy định chi tiết cụ thể và các nội dung quy định có tính ổn định kế thừa từ Nghị định trên, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đảm bảo đúng các nguyên tắc xây dựng văn bản.

Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quy định do liên quan đến trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành, cơ quan, Bộ Tài chính đề xuất đưa vào một số nội dung gồm “phân loại hàng hóa, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu…” để có cơ sở thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai, hạn chế vướng mắc dẫn đến sơ hở trong công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Comments are closed.