Đoàn Thanh niên Học viện tham dự Tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, chiều ngày 08/02/2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Tham dự Tọa đàm có GS.TS. Tạ Ngọc Tấn – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đồng chí Trần Hữu – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Đoàn Thanh niên các Bộ, ban, ngành; thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia, Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Anh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Đồng chí Phùng Thị Thiên Định – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học đã tham dự Tọa đàm.

1

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Đồng chí Trần Hữu cho biết, tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời ngày 24/2/1848 – là một trong số tác phẩm vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới như Lênin từng nói: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng cả một pho sách lớn, tinh thần của nó cho tới nay còn cổ vũ và thúc đẩy toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”. Trải qua quãng thời gian 170 năm, kể từ ngày “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, thế giới đã có nhiều biến đổi song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại của tác phẩm sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến bước về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

2

3

Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã trao đổi thẳng thắn, cặn kẽ các nội dung, tinh thần và giá trị thực tiễn của tác phẩm, các đại biểu khẳng định cần phải củng cố, bổ sung, xây dựng niềm tin chắc chắn càng sớm càng tốt giữa thế hệ cha anh với thế hệ trẻ. Trong những nhiệm vụ quan trọng cần làm ngày là đẩy mạnh vai trò Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay. Đoàn phải là trung tâm trong việc xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ thanh niên trong việc xây đắp niềm tin và hoài bão.

4

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Anh trình bày tham luận tại Tọa đàm

Đại diện cho Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Tọa đàm, Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Anh đã trình bày tham luận Vai trò của tổ chức Đoàn trong đấu tranh phòng chống các luận điệu sai trái về “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” góp phần bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”, tham luận chỉ rõ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục thanh niên có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, thanh niên là phải tự giác, tự nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, TS. Nguyễn Ngọc Lương khẳng định Tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia đầu ngành và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên là một hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”;  hiểu rõ những thành tựu to lớn của đất nước là sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình Việt Nam; góp phần định hướng tư tưởng chính trị, đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa, thành tựu của chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Thành công và những kết quả của tọa đàm hôm nay cũng sẽ giúp các cấp bộ Đoàn và thế hệ trẻ nhận thức đúng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; hiểu rõ vai trò lãnh đạo của chính Đảng vô sản chính là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. Đặc biệt, nó giúp thế hệ trẻ xác định rõ vấn đề cấp thiết hiện nay là cần tiếp tục xây dựng niềm tin về ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội./.

 Trần Trung

Comments are closed.