Học viện tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2017

Chiều ngày 09/5/2017, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4/2017. PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự, có: TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh cùng các trưởng, phó các khoa, ban, đơn vị và các cơ sở, Văn phòng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong toàn hệ thống Học viện.

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện chủ trì Hội nghị

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 4/2017 trên các mặt hoạt động chủ yếu, như: đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xuất bản, tư liệu, thư viện; tổ chức – cán bộ; thanh tra; khảo thí và kiểm định chất lượng; kế hoạch – tài chính; hợp tác quốc tế… cùng các hoạt động khác. Theo đó, về cơ bản các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ được giao trong Thông báo kết luận của cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 3/2017 cơ bản đã được các đơn vị, cơ sở hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và đang trong giai đoạn thực hiện, như: phương án chuyển từ đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ đối với đào tạo đại học quản lý nhà nước hệ chính quy; báo cáo về hiện trạng các phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện,… Đồng thời, báo cáo đã nêu rõ một số công việc cần tiếp tục thực hiện trong tháng tới.

ThS. Bùi Huy Tùng - Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 4/2017

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 4/2017

Sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác trong tháng 4/2017 của Học viện, đại diện các khoa, ban, đơn vị đã trao đổi và đóng góp ý kiến bổ sung về tình hình hoạt động của Học viện và của đơn vị mình, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thành trong tháng tới. Các ý kiến được trao đổi tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung có liên quan đến: công tác thi đua, khen thưởng và các chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện; công tác chuẩn bị tham gia hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017; cơ chế phối hợp công tác giữa Ban Đào tạo và các khoa chuyên môn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế để tạo điều kiện cho các giảng viên Học viện được tham gia nhiều hơn vào các hội thảo quốc tế,…

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo về một số nội dung của công tác tổ chức - cán bộ

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức – Cán bộ báo cáo về một số nội dung của công tác tổ chức – cán bộ

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu - Trưởng ban Đào tạo báo cáo về công tác đào tạo đại học của Học viện

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban Đào tạo báo cáo về công tác đào tạo đại học của Học viện

PGS.TS. Vũ Trọng Hách - Quyền Trưởng Khoa QLNN về xã hội phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Vũ Trọng Hách – Quyền Trưởng Khoa QLNN về xã hội phát biểu tại Hội nghị

TS. Hoàng Quang Đạt - Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức báo cáo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện

TS. Hoàng Quang Đạt – Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức báo cáo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện

TS. Nguyễn Minh Sản - Phó Trưởng Khoa Sau đại học báo cáo về hoạt động đào tạo Sau Đại học của Học viện

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Trưởng Khoa Sau đại học báo cáo về hoạt động đào tạo Sau Đại học của Học viện

Kết luận Hội nghị giao ban, PGS.TS. Triệu Văn Cường đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện trong tháng 4/2017. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị, cơ sở cần tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ chung theo chương trình công tác năm của Học viện và các công việc cụ thể còn tồn đọng của từng đơn vị. Về các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyên môn trong tháng 5/2017, Thứ trưởng Triệu Văn Cường chỉ đạo:

Thứ nhất, về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Đối với đào tạo Đại học: cần chuẩn bị tích cực cho công tác tuyển sinh Đại học quản lý nhà nước hệ chính quy năm 2017 và có phương án nhằm nâng cao hiệu quả mở các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2,…

- Đối với đào tạo Sau Đại học: tích cực chuẩn bị khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ năm 2017; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế phục vụ đào tạo sau đại học, trong đó tập trung vào Quy chế về giảng viên tham gia giảng dạy tại Học viện, Quy chế chủ nhiệm lớp và Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ tại Học viện.

- Đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: cần nghiên cứu đề xuất về cơ chế tài chính trong phối hợp mở các lớp bồi dưỡng với bộ, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương mở các lớp bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh, vị trí việc làm, hành chính doanh nghiệp và chuyển đổi để thi cao học.

Thứ hai, về công tác tổ chức – cán bộ: tiếp tục triển khai nghiên cứu đề án xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo tinh thần Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định; triển khai công tác rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động Học viện,…

Thứ ba, về công tác kế hoạch – tài chính: phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra quyết toán tại ba đơn vị dự toán cấp III là Phân viện khu vực Tây Nguyên, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; đôn đốc các đơn vị dự toán cấp III thực hiện giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm tiến độ; thực hiện tổng hợp, cân đối các nguồn kinh phí của Học viện báo cáo Lãnh đạo Học viện; tiếp tục thực hiện các công việc theo chương trình công tác đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt,…

Thứ tư, về công tác biên soạn chương trình, giáo trình và nghiên cứu khoa học: trình Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch cùng dự toán chi tiết kinh phí năm 2017 Đề án biên soạn giáo trình hệ cử nhân quản lý nhà nước; liên hệ chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tìm hiểu thông tin đăng ký, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chuẩn bị nội dung Hội thảo quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước”.

Thứ năm, về công tác Hợp tác quốc tế: tiếp tục duy trì các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng với đối tác Băng-la-đét và triển khai các hoạt động hợp tác với Trung tâm đào tạo cấp cao (CHEMI), Bộ Nội vụ, Cộng hòa Pháp; tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia quốc tế đến làm việc tại Học viện theo kế hoạch và theo đề xuất của Đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục cập nhật website tiếng Anh của Học viện…

Riêng đối với các cơ sở, phân viện trực thuộc Học viện, cần rà soát và có kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ trong chương trình công tác và nhiệm vụ được giao khác nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trong tháng 5/2017, Học viện có nhiều hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày thành lập (29/5/1959 – 29/5/2017), Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện cũng lưu ý và chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tham gia làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ cũng như các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực và ý nghĩa./.

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.