Hướng dẫn số 36/HD-CĐHCQG ngày 25/5/2017 của Công đoàn Học viện về việc lấy ý kiến, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở

Hướng dẫn số 36/HD-CĐHCQG ngày 25/5/2017 của Công đoàn Học viện về việc lấy ý kiến, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở

 

Các mẫu biểu đi kèm:

Dự thảo Báo cáo Đại hội của Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017-2022

Hướng dẫn số 47/CĐVC ngày 01/3/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về công tác nhân sự

Hướng dẫn số 123/CĐVC ngày 08/5/2017  của Công đoàn Viên chức Việt Nam về góp ý Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kế hoạch số 23/CĐHCQG-KH ngày 20/4/2017

Mẫu phiếu xin ý kiến Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Phụ lục mẫu phiếu kèm theo HD số 36

Comments are closed.