Khai mạc Lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao

Ngày 13/09/2017, tại Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao cho các đối tượng là công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ được giao quản lý, theo dõi, cập nhật phần mềm .
Tham dự khai mạc Lớp bồi dưỡng các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và hơn 50  học viên là công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tham dự Lớp bồi dưỡng.
A binh PB KM
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm thông tin – Bộ Nội vụ
phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, hiện nay trong điều kiện Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công chức công vụ, xây dựng chính phủ điện tử, đặc biệt là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương là một trong những yêu cầu cấp bách. 

Để triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg, ngày 27/07/2014 của Thủ tướng về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã giao Trung tâm thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao phục vụ việc quản lý, điều hành, đôn đốc và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trên mạng đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở tại Bộ Nội vụ. Các nhiệm vụ Bộ trưởng giao được thông tin kịp thời về thời gian, tiến độ, kết quả thực hiện, từ đó giúp Lãnh đạo Bộ nắm bắt được thông tin để có những chỉ đạo sát sao, các đơn vị cũng chủ động, theo dõi và có trách nhiệm để hoàn thành công việc được giao theo tiến độ.
Lớp bồi dưỡng hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14/9/2017./.

QC lop boi duong

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Nguồn: https://moha.gov.vn/

Comments are closed.