Một số câu hỏi thường gặp về Đoàn

* Điều kiện đoàn viên được giới thiệu xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng?

- Đã học xong thương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, điểm rèn luyện HSSV đạt 90 điểm trở lên

- Học lực trung bình các kỳ học đạt 7.5 trở lên; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xếp loại lao động tiên tiến trở lên;

- Tích cực tham gia các phong trào do chi đoàn và Học viện đề ra, không vi phạm quy chế rèn luyện HSSV, không bị kỷ luật.

* Trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên

- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các và đội hoạt động xã hội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu niên thực kích hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

- Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

* Quyền của đoàn viên?

- Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành;

- Ứng cử, đề cử và bầu ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn,

- Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

Comments are closed.