Phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngay khi ký hợp đồng LĐ 1 tháng

(phapluattp.vn) -Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5. 

Theo đó, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia BHTN cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động có hiệu lực.
Trường hợp người lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 1-1-2015, đang thực hiện hợp đồng thì người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho những lao động này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 3 tháng trở lên.
Với những lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày trở lên, chỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội mà không hưởng lương tháng, đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết thì không phải tham gia BHTN trong thời gian nghỉ này.
cong_nahn_owcf

Phải tham gia BHTN ngay khi ký hợp đồng lao động một tháng 

Nghị định 28 cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng.

Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả
Để được hỗ trợ, người sử dụng lao động phải đóng đủ BHTN liên tục từ đủ 12 tháng trở lên; gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 50 lao động trở lên (trường hợp sử dụng từ 300 lao động trở xuống) và từ 100 lao động trở lên trường hợp sử dụng trên 300 lao động, không kể lao động có hợp đồng dưới 3 tháng.

Đ.Liên

Comments are closed.