Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Hội đồng Khoa học Các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết: Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ nét, là một điểm sáng, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật thì tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nguyên nhân cơ bản do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến tiêu cực, tham nhũng. Trong khi đó, công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực mặc dù đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Theo báo cáo của các cấp ủy, tổ chức đảng, 5 năm qua, có hơn 87 nghìn đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó, hơn 46 nghìn đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chiếm 52,9%.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, có nguyên nhân quan trọng là công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn phân tán ở nhiều cơ quan, chưa đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của một đầu mối, chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng quyết liệt, hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng với đấu tranh phòng, chống tiêu cực. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Đây cũng chính là nội dung quan trọng, cần được nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Đề án Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo phòng, chống tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền phòng, chống tiêu cực

Các đại biểu cho rằng, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đều là những biểu hiện tiêu cực. Nguyên nhân trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, là một loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực tiễn chỉ ra rằng, tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, nhìn chung, các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được nhận diện tương đối rõ trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, của đoàn thể và hầu hết có chế tài xử lý.

Từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tiêu cực, những biểu hiện, hành vi tiêu cực phổ biến, nghiêm trọng, phức tạp trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ yếu liên quan suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi ích nhóm. Những biểu hiện, hành vi này nếu không được quan tâm chỉ đạo phòng, chống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thống nhất đầu mối chỉ đạo phòng, chống tiêu cực

Các ý kiến nêu rõ, thời gian qua, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tuy có chuyển biến rõ nét nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Những hạn chế có nguyên nhân quan trọng là do công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn phân tán ở nhiều cơ quan, chưa đặt dưới sự chỉ đạo, tập trung, thống nhất của một đầu mối; chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại hội XIII của Đảng xác định đấu tranh phòng, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới. Do vậy, cùng với tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ hai mặt công tác này.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo cả công tác phòng, chống tiêu cực là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đã thi hành kỷ luật gần 1,33 nghìn tổ chức đảng và hơn 87,2 nghìn đảng viên; xử lý hình sự hơn 5,2 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó có 4,6 nghìn người bị phạt tùQua thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đã kiến nghị thu hồi về kinh tế gần 195 nghìn tỷ đồng, 7.675 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 10.022 tập thể, 485 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra, xem xét, xử lý 411 vụ, 568 đối tượng. Qua kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 363 nghìn tỷ đồng; phát hiện, chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Theo nhandan.vn

Comments are closed.