Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi viên chức năm 2020 và Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

Quyết định số 2106/QĐ-HCQG ngày 21/7/2020 về việc phê duyệt kêt quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia 

Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia (Ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-HCQG ngày 21/7/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

Quyết định số 2105/QĐ-HCQG ngày 21/72020 về việc phê duyệt kết quả thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quố gia

Danh sách Kết quả thi tại vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính  Quốc gia

11

Comments are closed.