Thông báo số 1767 V/v nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (chỉ tiêu năm 2020)

Down Quyết định tại link sau:

Mẫu 1

Quyết định số 3910/QGG-HCQG
scan0126 scan0127

Comments are closed.