Thông báo số 235/TB-HĐTĐKRT về Kết quả bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện Hành chính Quốc gia

Tải danh sách: Danh sách kèm theo thông báo số 235

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                      Số:     235      /TB-HĐTĐKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Hà Nội, ngày  12  tháng  4  năm 2017

 THÔNG BÁO

Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016
của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện Hành chính Quốc gia
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Ngày 28/3/2017, Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Học viện Hành chính Quốc gia đã họp bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 cho các cá nhân và tập thể thuộc và trực thuộc Học viện.

Thực hiện quy trình công khai danh sách và tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các cá nhân và tập thể về kết quả bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016, trước khi trình Giám đốc Học viện ký quyết định công nhận danh hiệu đối với các danh hiệu thi đua cấp cơ sở và đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ xem xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền cấp Bộ trở lên. Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tới các cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện như sau:

  1. Danh hiệu cá nhân

– Danh hiệu “Lao động tiến tiến”: 700 cá nhân;

– Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 54 cá nhân;

– Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”: 02 cá nhân;

– Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen: 08 cá nhân.

  1. Danh hiệu tập thể

– Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: 51 tập thể;

– Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 18 tập thể;

– Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ”: 02 tập thể;

– Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen: 08 tập thể.

(Danh sách kèm theo Thông báo).

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện qua phòng Thi đua, khen thưởng, Ban Tổ chức – Cán bộ (Cơ quan thường trực của Hội đồng) để tổng hợp báo cáo Hội đồng, Thường trực Hội đồng có trách nhiệm xem xét các kiến nghị, khiếu nại bằng văn bản (nếu có) và trả lời các kiến nghị, khiếu nại đồng thời báo cáo để Giám đốc Học viện – Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện xem xét, quyết định.

Thời hạn đóng góp ý kiến: 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

Người nhận ý kiến đóng góp: Đ/c Trịnh Huyền Mai, Phòng A 215, Ban Tổ chức – Cán bộ. Địa chỉ email: thiduahvhc@napa.vn, điện thoại: 0169.310.1192

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện;
– Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phụ trách HV (để b/c);
– Các Phó Giám đốc HV (để biết);
– Website: www.napa.vn;
– Lưu: VT, TCCB.
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH
(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Comments are closed.