Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 09 – Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Thư viện tại Kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin Tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt ngày 20/7/2021, Phòng Thông tin – Xuất bản, Trung tâm Công nghệ và Thư viện đã đăng tải Bản tin số 09 (số 03.2023) tháng 7/2023 trên website của Học viện, tại mục Tin tức – Thông tin hành chính.

Địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-9-so-032023.htm

IMG_2436

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 09 (số 03.2023) gồm có 6 mục:

  • Mục 1: Bản tin giới thiệu 2 cuốn Giáo trình thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Quản lý Tài chính công; Quản lý Chi tiêu công.
  • Mục 2: Bản tin giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước và 2 cuốn sách tham khảo nước ngoài:
    • Sách tham khảo trong nước gồm có: Quản lý Hiệu quả Tài sản công (2017) (Tác giả: Dag Detter và Stefan Folste; Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật); Khủng hoảng nợ công ở một số nước Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (2019) (Tác giả: PGS.TS. Đinh Công Tuấn (Chủ biên) Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội).
    • Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Quản lý Tài chính trong khu vực công (2014) (Tác giả: XiaoHu Wang; Nhà xuất bản: Routledge); Quản lý Tài khóa (2011) (Tác giả: John L. Makesell; Nhà xuất bản: Wadsworth / Cengage Learning).
  • Mục 3: Giới thiệu 02 Đề tài nghiên cứu khoa học:“Đổi mới chu trình quản lý chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo kết quả đầu ra”(Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Giao; bảo vệ năm 2016); “Hoàn thiện quản lý tài chính trong các trường đại học công lập ở Việt Nam” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thanh Vân, bảo vệ năm 2016).
  • Mục 4: Bản tin giới thiệu Luận án tiến sỹ “Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải” (Tác giả: Đinh Thị Hải Yến; bảo vệ năm 2019); Luận văn Thạc sỹ Quản lý công (Tác giả: Nguyễn Huy Hùng; bảo vệ năm 2018).
  • Mục 5: Giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế với nội dung Dự toán dựa trên kết quả hoạt động ở Canada”.
  • Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 106 văn bản cập nhật từ tháng 04/2023 đến nay, theo các chủ đề: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trung tâm Công nghệ và Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 09 (số 03.2023).

Comments are closed.