Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số Đặc biệt – Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc xây dựng và đăng tải Bản tin Thông tin – Tư liệu số Đặc biệt  (số 02/2024) nhân dịp kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Hành chính Quốc gia, Trung tâm Công nghệ và Thư viện đã xây dựng và đăng tải Bản tin Thông tin – Tư liệu số Đặc biệt  (số 02/2024) trên website của Học viện, tại mục Thông tin tư liệu – Học liệu.

Địa chỉ truy cập: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-dac-biet-so-022024.htm

IMG_9271

Bản tin Thông tin – Tư liệu số Đặc biệt  (số 02/2024) gồm các nội dung chính sau đây:

- Giới thiệu lịch sử Học viện Hành chính Quốc gia – 65 năm hình thành và phát triển.

- Giới thiệu các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ sau đại học và đại học của Học viện.

- Giới thiệu các chương trình bồi dưỡng của Học viện

- Giới thiệu Tài liệu bồi dưỡng:

1. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Quyển 1: Kiến thức chung; Quyển 2: Kỹ năng; Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, năm 2022, (Chủ biên: PGS.TS. Lương Thanh Cường , PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Đồng chủ biên: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh).

2. Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, năm 2022 (Chủ biên: TS. Lê Toàn Thắng; Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Đăng Quế; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu).

- Giới thiệu giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học – NXB Bách Khoa Hà Nội, 2021 (Chủ biên: TS. Đặng Xuân Hoan, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà; Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, TS. Lê Toàn Thắng).

  • Giới thiệu sách chuyên khảo:
  1. Kiểm soát quyền lực trong phân cấp phân quyền, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, năm 2023; (Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, TS. Vũ Thị Mỹ Hằng; Tập thể tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, TS. Vũ Thị Mỹ Hằng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Thiều Huy Thuật, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, TS. Đoàn Văn Dũng, ThS. Tạ Thị Thu Trang).
  1. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam hiện nay- Lý luận và thực tiễn, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, năm 2018 (Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; Tập thể tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh, PGS.TS. Tào Thị Quyên, TS. Ngọ Văn Nhân, TS. Đào Ngọc Báu, TS. Đặng Văn Hùng, ThS. NCS. Trần Thị Hương, ThS. Trần Văn Quý, ThS. Nguyễn Thị Thuỷ, ThS. Nghiêm Xuân Phong, ThS. Phạm Thị Yến.
  1. Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, năm 2020 (Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải; Tập thể tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, TS. Phạm Ngọc Hà, TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, TS. Bùi Thị Ngọc Mai, ThS. Lê Cẩm Hà, TS. Phùng Thị Phong Lan, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân).

- Giới thiệu Hội thảo và Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số – chính sách chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo trong quản trị số ở Việt Nam”.

- Giới thiệu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Bồi dưỡng công chức hành chính đáp ứng yêu cầu chính phủ số ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Hoàng Mai làm chủ nhiệm đề tài.

- Giới thiệu luận án tiến sĩ:

Đề tài: Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam;

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03;

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Ngọc Quyên

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

  • Giới thiệu Danh mục luận án tiến sĩ bảo về năm 2023, 2024
  • Giới thiệu luận văn thạc sĩ:

Đề tài: Thế chế quản lý nhà nước đối vớl đầu tư trực tiếp nước ngoài (qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang)

Ngành: Quản lý công, Mã số: 8.34.04.03

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lương Thanh Cường

  • Giới thiệu Danh mục luận văn thạc sỹ bảo vệ năm 2023;
  • Tổng hợp, giới thiệu Văn bản hành chính ban hành từ 21/12/2023 đến 30/4/2024

Trung tâm Công nghệ và Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số Đặc biệt (số 02.2024).

Comments are closed.