Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 10 – Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thư viện, tại kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin Tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt ngày 20/07/2021, Phòng Thông tin – Xuất bản, Trung tâm Công nghệ Thư viện đã đăng tải Bản tin số 10 (số 04.2023) tháng 09/2023 trên website của Học viện, tại mục Thông tin tư liệu - Học liệu. Địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/category/hoc-lieu/thong-tin-tu-lieu.

IMG_3609

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 10 (số 04.2023) gồm có 6 mục:

Mục 1: Bản tin giới thiệu 2 cuốn Giáo trình thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Quản lý chiến lược trong khu vực công; Phân cấp quản lý hành chính nhà nước.

Mục 2: Bản tin giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước 2 cuốn sách tham khảonước ngoài:

Sách tham khảo trong nước gồm có: Ứng dụng mô hình quản lý công mới trong việc phân cấp tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (2020) (Tác giả: TS. Đàm Bích Hiên – TS. Nguyễn Bình An – TS. Trần Thị Hải Yến; Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị); Hành chính công và quản trị công – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (2018) (Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Bình; Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật).

Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Xây dựng chiến lược chính phủ số (2017) (Tác giả: Rodrigo Sandoval-Almazán; Luis F. Luna-Reyes và các đồng tác giả; Nhà xuất bản: Springer Cham; Chiến lược giành chiến thắng (2013) (Tác giả: A.G. Lafley, Roger L. Martin; Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press).

Mục 3: Giới thiệu 02 Đề tài nghiên cứu khoa học: “Phân quyền trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay” (Chủ nhiệm : ThS. Lê Ngọc Hưng; bảo vệ năm 2018); “Hoàn thiện quản lý tài chính trong các trường Đại học công lập ở Việt Nam” (Chủ nhiệm: ThS. Hạ Thu Quyên; bảo vệ năm 2018).

Mục 4: Bản tin giới thiệu Luận án tiến sỹ “Phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên biển ở Việt Nam hiện nay” ( Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng; bảo vệ năm 2021);“Phân cấp quản lý công chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” (Tác giả: Đinh Việt Bắc; bảo vệ năm  2018).

Mục 5: Giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế với nội dung Quản lý chiến lược và lãnh đạo khu vựccông trong Module 3 thuộc Chương trình thạc sĩ hành chính công Trường Hành chính Quốc gia Quebec, Canada, đã giảng tại Việt Nam trong khuôn khổ đề án 165. Tác giả Jan- Erik Lane và Joseph L. Wallis.

Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 79 văn bản cập nhật từ tháng 6/2022 đến nay, theo các chủ đề: Cảicách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổchức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ côngvụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trung tâm Công nghệ Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 10 (số 04.2023).

Comments are closed.