Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 11 – Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Thư viện, tại kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin Tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt ngày 20/07/2021, Phòng Thông tin – Xuất bản, Trung tâm Công nghệ và Thư viện đã đăng tải Bản tin số 11 (số 01.2024) tháng 01/2024 trên website của Học viện, tại mục Thông tin tư liệu – Học liệu. Địa chỉ:

https://www1.napa.vn/blog/category/hoc-lieu/thong-tin-tu-lieu.

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 11 (số 01.2024) gồm có 6 mục:

Mục 1: Bản tin giới thiệu 01 cuốn Giáo trình thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Chính Phủ điện tử.

Mục 2: Bản tin giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước và 2 cuốn sách tham khảo nước ngoài:

Sách tham khảo trong nước gồm có: Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học – công nghệ ở Việt Nam (2011) (Tác giả: PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh; TS. Nguyễn Minh Phong; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính); Tư duy lại khoa học–Tri thức và công chúng trong kỷ nguyên bất định (2009) (Tác giả: Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons; Nhóm dịch: Đặng Xuân Lạng, Lê Quốc Quýnh; Hiệu đính: Chu Trung Can, Giới thiệu: Phan Đình Diệu; Nhà xuất bản: Tri thức).

Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Chính Phủ số (2017) (Tác giả: Darell M. West; Nhà xuất bản: Princeton University Press; Chính phủ số và quản lý công (2022) (Tác giả: (Biên tập) J. Ramon Gil-Garcia, Sharon S. Dawes và Theresa A. Pardo; Nhà xuất bản: Routledge – Taylor & Francis Group).

Mục 3: Giới thiệu 02 Đề tài nghiên cứu khoa học: “Hoàn thiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản điện tử” (Chủ nhiệm: TS. Phạm Nguyên Nhung ; bảo vệ năm 2020); “Tích hợp chuẩn tin học IC 3 trong đào tạo bồi dưỡng tại Học viện Hành chính Quốc gia (Chủ
nhiệm: TS. Nguyễn Việt Hùng; bảo vệ năm 2018).

Mục 4: Bản tin giới thiệu Luận văn thạc sỹ Quản lý công “Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội Vụ” (Tác giả: Lê Thanh Tùng; bảo vệ năm 2017); “Phát triển Chính phủ điện tử ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” (Tác giả: Đalasen Sunthon; bảo vệ năm 2016).

Mục 5: Giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế với nội dung “Phân tích tác động của toàn cầu hóa đối với giáo dục ở Quebec” Báo cáo 2: Toàn cầu hoá và hoà nhập các hệ thống giáo dục đại học: điều bí ẩn hay thực tế? Phần 1: Các tập hợp quốc tế lớn trong Module 3 thuộc lĩnh vực Toàn cầu hoá, giáo dục đại học. Tác giả Sophie Morin.

Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 99 văn bản cập nhật từ tháng 8 /2023 đến nay, theo các chủ đề: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trung tâm Công nghệ và Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 11 (số 01.2024).

Comments are closed.