Thông báo về việc triển khai thực hiện tổng kết công tác thi đua, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017

Các biên bản đi kèm:

HD thi đua 2017

Mẫu-số-01-NĐ-39-BC-thành-tích-tập- thể

Mẫu-số-02-NĐ-39-BC-thành-tích-cá-nhân

Mẫu-số-3-BC-tổng-kết-TĐ-kèm-HD-số-67/HC-HCQG

Mẫu-số-4A-BB-họp cấp đơn vị và họp phòng kèm HD số 67 /HC-HCQG

Mẫu số -4B họp cấp đơn vị đặc thù kèm HD số 67/HD-HCQG

Mẫu số -5A BB kiểm phiếu kèm HD số 67/HD-HCQG

Mẫu số -5B-BB-kiểm phiếu kèm HD-số67/HD-HCQG

Mẫu số-6A-6B-6C-6D-DS-đề nghị khen thưởng kèm HD số 67/HD-HCQ

Mẫu số-7A-7B-7C-7D-Phiếu-bầu kèm HD-số67_

Mẫu-số-8-BC-Sáng kiến, Đề tài nghiên cứu khoa học kèm HD số 67_

 

Screenshot_2

Comments are closed.