TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC VÀ THÔNG TIN –  THƯ VIỆN, NHỮNG DẤU MỐC TRONG NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

1. Trường Hành chính Trung ương (1981- 1990) và Trường Hành chính Quốc gia (1990 – 1992) và sự ra đời Ban Tư liệu – Thư viện

Trường Hành chính trung ương là cơ sở đào tạo cán bộ hành chính đầu tiên ở nước ta, được thành lập theo Nghị quyết số 214-NV ngày 29/5/1959 của Thủ tướng Chính phủ (do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký). Sau đó, Trường sáp nhập với Trường Kinh tế trung ương thành Trường Hành chính và Kinh tế Trung ương. Năm 1981, trước bối cảnh đất nước và thế giới đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới, Trường Hành chính Trung ương lại tách khỏi Trường Hành chính- Kinh tế Trung ương tại Nghị định 91/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 26/9/1981, quy định về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính trung ương. Ban Tư liệu – Thư viện  thuộc Trường Hành chính Trung ương ra đời từ đó, được giao thực hiện chức năng thông tin- thư viện, phục vụ Trường trong công tác nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước.

Quyết định số 381/CT ngày 1/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trường đổi tên thành Trường Hành chính Quốc gia, tên gọi Ban Tư liệu – Thư viện thuộc Trường vẫn giữ nguyên, nhưng đã được xác định rõ vai trò, nhiệm vụ mới nặng nề hơn, phối hợp cùng với các đơn vị khác trong Trường, đóng góp vào sự phát triển của Học viện và của nền hành chính quốc gia.

2. Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và Xuất bản được thành lập tại Nghị định 253/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 6/7/1992.

Nghị định 253/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 6/7/1992, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Hành chính quốc gia được đổi tên thành Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Tư liệu – Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Tư liệu –  Thư viện và Xuất bản. Cùng với sự ra đời của Hiến pháp 1992, giai đoạn này đánh dấu sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện về kinh tế- xã hội của đất nước trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia. Chiến lược phát triển Học viện vươn lên với tầm cỡ là một trung tâm của cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức và nghiên cứu khoa học hành chính nhà nước, do vậy, vị trí, vai trò của Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và Xuất bản được xác định là một trong những đầu mối quan trọng của Học viện, hỗ trợ cho Học viện về công tác chuyên môn. Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và Xuất bản cùng với Học viện đã thúc đẩy công tác biên soạn, cải tiến chương trình, giáo trình, công tác thông tin – tư liệu, thư viện và xuất bản nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập đối với học viên của Học viện; đồng thời còn làm cầu nối Học viện với xã hội, tuyên truyền và phổ biến kịp thời những kiến thức khoa học trên lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, góp phần nâng cao dân trí về hành chính và đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia trong phạm vi cả nước.

Thời điểm này, Thư viện của Trung tâm có số phòng đọc cho học viên tăng lên với số lượng trên 20.000 cuốn sách ở mỗi cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm 1990-1994, Trung tâm đã xuất bản 69 đầu sách, gồm 176.721 cuốn, phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập về quản lý nhà nước, trong và ngoài Học viện. Quyết định 336/HCQG- TCCB của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ngày 21 tháng 11 năm 1996, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư việnXuất bản là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Trung tâm. Từ sau khi có Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Trung tâm được chia thành 4 bộ phận: Bộ phận thông tin; Bộ phận thư viện- tư liệu; Bộ phận đánh máy vi tính; và Bộ phận Xưởng in và kho sách phát hành. Đồng thời các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được quy định rõ ràng như: thực hiện công tác thông tin, tư liệu, thư viện, in ấn và phát hành sách, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Học viện Hành chính quốc gia. Từ khi Quy chế Trung tâm được ban hành, hoạt động chuyên môn của Trung tâm đi vào chiều sâu và đóng góp rất nhiều cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLNN của Học viện.

3. Quyết định 234/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, đổi tên gọi Trung tâm Tin học và Thư viện

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ. Theo đó, để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới, Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và Xuất bản đổi tên thành Trung tâm Tin học và Thư viện. Từ năm 2003, Học viện trải qua 2 lần hợp nhất. Lần thứ nhất, Học viện Hành chính Quốc gia được hợp nhất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07/5/2007 của Ban Chấp hành Trung ương). Sau 7 năm hợp nhất (tính từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2008/ NĐ-CP ngày 17/12/2008 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), Học viện lần thứ hai lại hợp nhất về Bộ Nội vụ (theo Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 10/12/2013 của Chính phủ) và gọi tên là Học viện Hành chính Quốc gia. Dù trong hoàn cảnh nào, Trung tâm cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đơn vị phục vụ hỗ trợ cho công cuộc phát triển chung và đáp ứng nhanh với sự thay đổi về mục tiêu chiến lược phát triển của Học viện.

4. Sau Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm được đổi tên gọi là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin – Thư viện

Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Trước vị trí, tầm quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, là trung tâm quốc gia, đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ,… Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Thông tin – Thư viện được thành lập trên trên cơ sở hợp nhất 3 Trung tâm: Trung tâm Tin học – Thư viện; Trung tâm Tin học hành chính và Công nghệ thông tin; Trung tâm Ngoại ngữ. Quyết định số 1205/QĐ- HCQG ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện (như đã đăng ở bài trước) mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện nói chung và các phòng, đơn vị của Trung tâm nói riêng, khi mà thời đại công nghệ hóa, điện tử hóa, số hóa ngày càng phát triển. Đồng thời, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện là đầu mối triển khai các hình thức thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến để người học được tiếp cận các kênh, với phương thức học tập hiện đại và nâng cao khả năng tự đào tạo, bồi dưỡng,..góp phần không nhỏ vào những thành tựu của Học viện trong sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cả nước.

Các mảng hoạt động chức năng của Trung tâm:

  • Công tác thông tin- tư liệu;
  • Công tác thư viện;
  • Công tác đào tạo trực tuyến;
  • Công tác xuất bản – phát hành.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trung tâm hiện nay:

  • Phòng Quản lý Xuất bản và Phát hành: Quyết định 3259/QĐ-HCQG ngày 9/9/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Phòng Đào tạo trực tuyến: Quyết định 3261/QĐ- HCQG ngày 9/9/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
  • Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu: Quyết định 3260/QĐ- HCQG ngày 09/09/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Thư viện: Quyết định 286 /QĐ- HCQG ngày 24/02/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Hình ảnh các lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

 lanh dao trung tam qua cac thoi ky sua

Một số hình ảnh hoạt động gần đây của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện    

 anh 83sua          

83 sua

Tập thể nữ viên chức Trung tâm nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Anh chia tay a TUAN sua

Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho ThS. Nguyễn Quốc Tuấn- Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm

 anh chia tay c VANsua1

Tập thể viên chức của Trung tâm trong buổi lễ Chia tay ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân-  Phó Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến, về hưu hưởng chế độ BHXH

anh ve nguonsua

Anh ve nguon các lđ

 Đại diện lãnh đạo và Tổ Công đoàn của Trung tâm tham gia Chương trình Khảo sát về nguồn từ 19/3 đến 21/3/2021 tại các tỉnh miền Trung

sinh hoạt, trao đổi chuyên môn của Trung tâm về chủ để Chuyển đổi số
Sinh hoạt, trao đổi chuyên môn của Trung tâm về chủ để “Chính phủ số” tháng 3/2021

Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu

Comments are closed.