Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 07 (Số 01/2023)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Thư viện, tại Kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin Tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt ngày 20/07/2021, Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu, Trung tâm Công nghệ và Thư viện đã đăng tải Bản tin số 07 (số 01.2023) tháng 01/2023 trên website của Học viện, tại mục Tin tức – Thông tin hành chính. Địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-7-so-12023.htm

D5C4A1A3-7145-4D7E-8773-41406496CC7B

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 07 (số 01.2023) gồm có 6 mục:

  • Mục 1: Bản tin giới thiệu 2 cuốn Giáo trình thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp và Những vấn đề cơ bản về Luật Hành chính.
  • Mục 2: Bản tin giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước và 2 cuốn sách tham khảo nước ngoài:

Sách tham khảo trong nước gồm có: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay – Lý luận và thực tiễn (2018) (Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật). Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa (2020) (Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức (Đồng chủ biên); Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật);

Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Luật Hiến pháp và Tư pháp hình sự (2009) (Tác giả: Cliff Roberson; Nhà xuất bản: CRC Press, Taylor and Francis Group); Chuyên luận về Luật Hành chính (1970) (Tác giả: André de Laubadère; Nhà xuất bản: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence). 

  • Mục 3: Giới thiệu 02 Đề tài nghiên cứu khoa học:“Pháp luật phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”(Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Diệu Oanh; bảo vệ năm 2016); “Thu hút sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ” (Chủ nhiệm: Trần Thị Hương Huế, bảo vệ năm 2017).
  • Mục 4: Bản tin giới thiệu Luận án tiến sỹ “Quan hệ phối hợp giữa quyền Hành pháp và quyền Tư pháp trong kiểm soát quyền lực nhà nước” (Tác giả: Nguyễn Hữu Chính; bảo vệ năm 2020).
  • Mục 5: Giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế với nội dungPhân quyền và dân chủ trong thời đại toàn cầu hóa”.
  • Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 148 văn bản cập nhật từ tháng 09/2022 đến nay, theo các chủ đề: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trung tâm Công nghệ và Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 07 (số 01.2023).

Comments are closed.