Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 06 -Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin – Thư viện, tại Kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin Tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt ngày 20/07/2021, Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin - Thư viện đã đăng tải Bản tin số 06 (số 04.2022)tháng 10/2022 trên website của Học viện, tại mục Tin tức -Thông tin hành chính. Địa chỉ:

https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-6-so-42022.htm

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 06 (số 04.2022) gồm có 6 mục:

Mục 1: Bản tin giới thiệu 2 cuốn Giáo trình (Sách chuyên khảo) thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Hoạch định và thực thi chính sách công và Thực thi chính sách công.
Mục 2: Bản tin giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước và 2 cuốn sách tham khảo nước ngoài:

Sách tham khảo trong nước gồm có: Chính sách công – Lý luận và Thực tiễn (2018) (Tác giả: TS. Cao Quốc Hoàng – TS.Nguyễn Đỗ Kiên (Đồng chủ biên); Nhà xuất bản Tư pháp). Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (2020) (Tác giả: TS. Nguyễn Trung Hậu; Nhà xuất bản Khoa học Xã hội)

Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Nhập môn Quy trình Chính sách: Lý thuyết, Khái niệm, Mô hình hoạch định chính sách công (2019) (Tác giả: Thomas A. Birkland; Nhà xuất bản Routledge). Chính sách công đối với doanh nghiệp (1955) (Tác giả: Clair Wilcox; Nhà xuất bản: Richard D.Irwin, Inc).  

Mục 3: Giới thiệu 02 Đề tài nghiên cứu khoa học:Nâng cao năng lực ngoại ngữ trong thực thi công vụ cho công chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương”(Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thị Thu Cúc; bảo vệ năm 2021). “Thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại tỉnh Đắc Lắk” (Chủ nhiệm: Ths.Trần Thị Mai, bảo vệ năm 2021).
Mục 4: Bản tin giới thiệu Luận án tiến sỹPhản biện chính sách công ở Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh miền Trung, Tây nguyên” (Tác giả: Cao Tiến Sỹ; bảo vệ năm 2019).
Mục 5: Giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tếvới nội dungHiểu các quá trình thực thi chính sách với tư cách là các hệ thống tự tổ chức.
Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 117 văn bản cập nhật từ tháng 04/2022 đến nay, theo các chủ đề: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 06 (số 04.2022).

Comments are closed.