Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính là địa chỉ tin cậy hỗ trợ các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện thực hiện hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học trên tinh thần: Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiệu quảlà đơn vị đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác khoa học và công nghệ, đưa nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược là đổi mới quản trị quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu, thực hiện. Tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu Học viện là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học ở tầm khu vực.
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (NCKHHC) được thành lập năm 1992, là đơn vị trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Học viện). Gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện NCKHHC luôn khẳng định vị thế là đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện công tác tham mưu, tư vấn lĩnh vực khoa học hành chính, cải cách hành chính theo hướng hiện đại, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần quan trọng tiếp tục khẳng định vị thế của Học viện là Trung tâm Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức, NCKHHC, khoa học chính sách công và quản lý nhà nước.

V1

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện NCKHHC chủ trì Tọa đàm khoa học: “Kỹ năng nâng cao chất lượng tham mưu trong xử lý công việc”, tháng 3/2021

Từ năm 2017, Viện NCKHHC là một trong những đơn vị đầu tiên trong hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, tổ chức khoa học công nghệ nói riêng chủ động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 (tương đương tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế – ISO) theo Giấy Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 với thời hạn 3 năm (từ năm 2017 đến năm 2020) và tiếp tục gia hạn đến năm 2023 (3 năm).

Giấy Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản tiêu chuẩn mới nhất với nhiều ứng dụng cải tiến mới so với phiên bản cũ ISO 9001:2008, trong đó cốt lõi tập trung vào việc kiểm soát và quản lý hệ thống dựa trên yếu tố quản trị rủi ro, hướng đến sự phát triển bền vững cho tổ chức trên cơ sở khách hàng là trung tâm phục vụ, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp có tính cạnh tranh cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Với việc áp dụng và thực hiện quản lý hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 từ năm 2017 đến nay một cách nghiêm ngặt, đúng quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công việc của Viện NCKHHC theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc, chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, chủ động nghiên cứu khoa học, cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị, nâng cao chất lượng hoạch định chính sách của các bộ, ngành, địa phương.

V2

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Một số kết quả nổi bật:

(1) Năng lực quản lý, nghiên cứu khoa học và môi trường làm việc của Viện NCKHHC ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt năng lực đấu thầu tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ĐTBD được chú trọng, quan tâm về chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Viên chức, người lao động thực hiện đúng các hướng dẫn, quy trình, thủ tục theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 đã mang lại hiệu quả thiết thực cả chất và lượng, tác phong làm việc chuyên nghiệp cao.

(2) Viện NCKHHC đã chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố, như: Hải Phòng, Đắk Lắk, Quảng Bình thực hiện nhiều đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, “Nghiên cứu giải pháp hợp tác công – tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, “Nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Đắk Lắk”, “Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”, nhằm tư vấn, tham mưu nâng cao chất lượng hoạch định và tổ chức thực thi chính sách tại các địa phương này hiệu quả hơn.

(3) Công tác tham mưu, giúp Giám đốc Học viện về quản lý hoạt động khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đã được thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp hoá, với chất lượng tham mưu ngày càng cao. Đặc biệt năm 2021, Viện NCKHHC chủ động tham mưu ban hành các quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện theo hướng chủ động phối hợp nghiên cứu khoa học, tư vấn, hỗ trợ hiệu quả với các bộ, ngành và địa phương trong việc nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và chất lượng ĐTBD của Học viện.

(4) Tổ chức và tham gia tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo khoa học quốc gia với các chủ đề có tính thời sự, tính cấp thiết phục vụ công tác nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, như “Quản lý mục tiêu phát triển bền vững từ cách tiếp cận tư duy khoa học hệ thống và điều khiển học – Bài học kinh nghiệm Việt Nam”Quản lý nhà nước về biển và hải đảo”, “Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước”, “Xây dựng mô hình thành phố thông minh (Smart Cities) đạt chuẩn các chỉ số thành phố thế giới, mục tiêu an ninh, an sinh, an toàn (thích ứng với điều kiện Việt Nam)”. Các hội thảo đã góp phần nâng cao vị thế nghiên cứu khoa học và “thương hiệu” của Học viện.

(5) Tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, có tính cạnh tranh cao, như: bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức cấp xã và các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, An Giang… Từ năm 2017 – 2020, đã tổ chức mở 230 lớp bồi dưỡng cho gần 22.000 học viên, bình quân 56 lớp/năm, đặc biệt có 38 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng nguồn thu sự nghiệp cho Học viện.

Phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, thực hiện Chiến lược phát triển của Học viện giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Viện NCKHHC tiếp tục là địa chỉ tin cậy hỗ trợ các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện thực hiện hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học trên tinh thần: “Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiệu quả” theo Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác khoa học và công nghệ, đưa nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào nghiên cứu, thực hiện. Tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu Học viện là trung tâm quốc gia về ĐTBD và nghiên cứu khoa học ở tầm khu vực.

Nguồn: Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

Comments are closed.