Đề tài khoa học được duyệt kinh phí năm 2014

 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 Các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014

tại Học viện Hành chính Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh được duyệt hỗ trợ kinh phí

Theo kết luận của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Hành chính và sự phê duyệt của Giám đốc Học viện, có 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2014 tại Học viện Hành chính Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh được duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Danh sách chi tiết: tải về tại đây

 

Comments are closed.