Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023.

Tham dự lễ bế giảng có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với  61 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương là học viên của Khóa học

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng trình bày báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học là 61 người trong đó có 07 học viên được khen thưởng và nhận giấy khen của Giám đốc Học viện.

 11

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy trình bày báo cáo tổng kết Lớp học

ThS Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc bế giảng Lớp và khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023 góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống hành chính nước ta.

 22

ThS. Vũ Mạnh Hùng công bố các quyết định bế giảng Lớp học

Phát biểu tại lễ bế giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng khẳng định để hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần triển khai có chất lượng nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong đó có Chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao

33

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu bế giảng Lớp học

44

TS. Nguyễn Thế Tài trao chứng chỉ cho học viên

Học viên Phạm Anh Linh thay mặt cho 61 học viên Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức và kỹ năng có giá trị thực tiễn trong công việc.

 55

Học viên Phạm Anh Linh thay mặt Lớp học phát biểu

                                    Tin bài: Phòng Quản lý khoa học và Thư viện - Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Comments are closed.