Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

IMG_0537-37

- Thành lập:

Năm 2018, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự mới được thành lập theo Quyết định số 3127/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ môn học hành chính và Tổ chức nhân sự có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, ấn phẩm khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Bộ môn có 11 giảng viên, trong đó có 03 tiến sỹ, 08 thạc sĩ.

Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Anh Hùng

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thanh Bình

- Thành tích tiêu biểu:

+ Bộ môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liên tục.

+ Năm 2019: có 05 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 cá nhân được tặng giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ.

Comments are closed.