Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

image-35

- Thành lập:

Bộ môn Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở mới được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn Nhà nước và Pháp luật và Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3126/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ môn Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, ấn phẩm khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Tổng số giảng viên: 07, trong đó có 01 tiến sỹ – giảng viên cao cấp, 05 thạc sĩ (02 đang làm nghiên cứu sinh) và 01 cử nhân (đang học cao học).

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hoàng Anh

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

- Thành tích tiêu biểu:

+ Năm 2018: đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

+ Năm 2019: có 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Comments are closed.