image-35

Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

- Thành lập: Bộ môn Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở mới được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn Nhà nước và Pháp luật và Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3126/QĐ-HCQG ngà...