Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính

IMG_20190319_112327-39

- Thành lập:

Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tiền thân là Bộ môn Khoa học hành chính – Văn bản và Công nghệ hành chính được thành lập theo Quyết định số 507/QĐ-HCQG-TCCB ngày 12/10/2001 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Năm 2009, chính thức được tách ra thành Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính thuộc cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh Quyết định số 2259/QĐ-HVHC ngày 28/10/2009 của Giám đốc Học viện Hành chính. Ngày 14/9/2018, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định 3128/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

- Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ môn nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học, chuyên đề liên quan đến kỹ thuật, nghiệp vụ hành chính với 07 môn học chuyên ngành và 15 chuyên đề chuyên sâu giảng dạy cho các đối tượng: Cử nhân quản lý nhà nước hệ chính quy,hệ vừa làm vừa học, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyển đổi cao học, cao học.Ngoài ra, Bộ môn còn thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Học viện.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Bộ môn có 04 giảng viên, trong đó có 01 Phó giáo sư – tiến sỹ, 03 thạc sĩ.

Trưởng Bộ môn: PGSTS. Tạ Thị Thanh Tâm.

- Thành tích tiêu biểu:

+ Bộ môn được tặng 03 Bằng khen cấp bộ, Bằng khen của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Giấy khen của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia. Nhiều giảng viên của Bộ môn được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng cao quý khác

+ Năm 2019: có 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Comments are closed.