IMG_0561-43

Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội

- Thành lập: Bộ môn Quản lý Nhà nước về Xã hội được thành lập theo Quyết định số 3130/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. - Chức năng, nhiệm vụ: Bộ môn Quản lý nhà nước ...