Cơ cấu tổ chức

Phân viện có 7 phòng và 5 bộ môn:

1. Phòng Tổ chức-Hành chính;

2. Phòng Quản trị;

3. Phòng Tài vụ-Kế toán;

4. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;

5. Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng;

6. Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học;

7. Phòng Ngoại ngữ-Tin học và Thông tin-Thư viện;

8. Bộ môn Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở;

9. Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự;

10. Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính

11. Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công;

12. Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội.

  • Đội ngũ viên chức, người lao động

Tổng số viên chức và người lao động của đơn vị (tính đến thời điểm tháng 02/2020): 136 người (54 biên chế, 30 hợp đồng 68 và 52 hợp đồng) trong đó có 02 Phó giáo sư-tiến sỹ, 18 tiến sỹ, 50 thạc sỹ; 33 cử nhân và các chuyên ngành khác.

Comments are closed.