Images_Thongbao2

Lịch học KS14 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS14A KS14B KS14C KS14D KS14E KS14G Lịch học ngoại ngữ KS14
images_Thongbao

Lịch học KS13 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS13QLC1 KS13QLC2 KS13TCNS1 KS13TCNS2 KS13TCNS3 KS13TT1 KS13TT2 Lịch học ngoại ngữ KS13...
Lịch học kỳ I KS15

Lịch học KS15 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên các lớp: KS15A tải về KS15B tải về KS15C tải về KS15D tải về KS15E tải về KS15G tải về Lịch học ngoại ngữ KS15 tải...