Thong bao lich hoc 2015

Lịch học KS14 Kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2015 – 2016 sinh viên lớp: KS14-QLC1 KS14-QLC2 KS14-TCC&XH KS14-TCNS1 KS14-TCNS2 KS14-TCNS3 KS14-TT1 KS14-TT2
Thong bao lich hoc 2015

Lịch học KS13 Kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2015 – 2016 sinh viên lớp: KS13-QLC1 KS13-QLC2 KS13-TCNS1 KS13-TCNS2 KS13-TCNS3 KS13-TT1 KS13-TT2
Images_Thongbao2

Lịch học KS13 Kỳ II năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì II năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS13-TT2 KS13-TT1 KS13-TCNS3 KS13-TCNS2 KS13-TCNS1 KS13-QLC2 KS13-QLC1 Ngoại ngữ KS13