3

Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Hành chính và Văn hóa công sở

          Thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng kỹ năng hành chính và thái độ tích cực trong thực thi công việc cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của các cơ sở trong hệ thống Học viện Hành chính Q...