unnamed

Cơ cấu tổ chức

Phân viện có 7 phòng và 5 bộ môn: 1. Phòng Tổ chức-Hành chính; 2. Phòng Quản trị; 3. Phòng Tài vụ-Kế toán; 4. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; 5. Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng; 6. Phòn...
unnamed

Giới thiệu chung

Trải qua quá trình phát triển 60 năm với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau. Đến ngày 23/01/2018 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 0...
folder-icon-512x512

Một số mẫu biểu cần thiết

Mẫu – 05 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC HOÀN THIỆN HỌC PHẦN BỊ DƯỚI 5 ĐIỂM Mẫu – 11 ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH Mẫu – 16 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TỰ CHỌN Mẫu – 18 ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ QUAN KIẾN TẬP Mẫu &...