Giới thiệu chung

Trải qua quá trình phát triển 60 năm với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau. Đến ngày 23/01/2018 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Trụ sở: Số 10, đường 3/2-Phường 12-Quận 10-Tp.HCM

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Theo quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.HCM có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính;

2. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh là đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại TP.Hồ Chí Minh.

Tap the PV 2019jpg-17

  • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chiến lược, kế hoạch phát triển Phân viện;

2. Về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện;

3. Thực hiện đào tạo sau đại học các chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công của Giám đốc Học viện;

4. Nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện;

5. Quản lý và cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp của Học viện;

6. Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Học viện;

7. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các lĩnh vực liên quan theo phân công của Giám đốc Học viện;

8. Liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của Học viện;

9. Phát hành nội san, bản tin, các ấn phẩm khoa học phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và của Học viện;

10. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động tại Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và số người làm việc, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức, người lao động của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

12. Quản lý giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên khoa học theo quy định của pháp luật và của Học viện;.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện;

14. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phân viện theo quy định;

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao. 

Comments are closed.