Thông báo Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II và Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi

+ Xem tại đây: Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy, khóa trúng tuyển năm 2022 và năm 2023.

+ Xem tại đây: Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi đối với các học phần học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp đại học hình thức đào tạo chính quy khóa trúng tuyển năm 2021 và đại học liên thông vừa làm vừa học khóa trúng tuyển năm 2021.

Comments are closed.