Thông báo thay đổi lịch thi, thời gian thi và danh sách thi kết thúc học phần học kỳ I

(a) Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024 các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy (Thay thế lịch thi theo kế hoạch số 1546/KH-PVHCM ngày 22/11/2023)

(b) Thông báo thay đổi thời gian thi kết thúc một số học phần học kỳ I năm học 2023 – 2024 các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022

(c) Danh sách sinh viên dự thi ngày 07/12/2023

Xem: tại đây (a), tại đây (b), tại đây (c).

Comments are closed.