153132_THONG-BAO

Giới thiệu về IIAS và Hội thảo trực tuyến IIAS 2020

Viện Khoa học hành chính quốc tế (IIAS) là một tổ chức khoa học quốc tế, được thành lập 1930 tại Bỉ, bao gồm thành viên cấp nhà nước, trung tâm nghiên cứu khoa học, học giả quốc tế cùng hợp tác để th...