Thông báo V/v viết bài tham luận Hội nghị thường niên của Tổ chức Hành chính miền Đông Thế giới EROPA 2019 tại Manilla, Phi-líp-pin

Hiệp hội Hành chính miền Đông Thế giới (EROPA) phối hợp với Trường Hành chính và Quản trị Quốc gia Phi-líp-pin (UP NCPAG) tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 27 tại Manilla, Philippines từ ngày 22-27/9/2019. Chủ đề của Hội nghị là: “Tương lai của hành chính công: Tư duy lại về sức bật, sự công bằng và tính bền vững trong khu vực và quốc tế”. Ban Tổ chức Hội nghị EROPA 2019 trân trọng kính mời các nhà chuyên môn, học giả và các nhà thực tiễn trong lĩnh vực hành chính công tham dự và trình bày tại Hội nghị.

Nội dung bài viết cần phù hợp với chủ đề Hội nghị và hình thức trình bày theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội nghị (thông tin chi tiết xem tài liệu đính kèm).

Tiêu đề và tóm tắt tham luận (bằng tiếng Anh) gửi về Ban Hợp tác quốc tế trước ngày 29/4/2019. Tác giả trình bày có nội dung phù hợp và được Ban Tổ chức Hội nghị lựa chọn trình bày sẽ được Lãnh đạo Học viện xem xét cử tham gia đoàn tham dự Hội nghị.

Chi tiết xin liên hệ: Đoàn Bích Hồng, Ban Hợp tác quốc tế, ĐT: 024-3-835-9291/ 0915-681-789;
Email: hongdoannapa@gmail.com.

Thông báo Eropa

Comments are closed.