Dự án MOTIVE

Được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam, Dự án “Đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE” nhằm mục đích đảm bảo hệ thống giáo dục đại học...