Dự án MOTIVE

Được sự ủng hộ và hỗ trợ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam, Dự án “Đánh giá các xu hướng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Việt Nam – MOTIVE” nhằm mục đích đảm bảo hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đánh giá được những thách thức trong việc thực hiện cải cách các chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp bằng cách theo dõi quá trình tìm việc làm của sinh viên cũng như tình hình việc làm của các em trong thị trường lao động, thông qua việc thiết lập Trung tâm Đánh giá tình hình sinh viên tốt nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) là đối tác của Dự án MOTIVE cùng với 08 trường đại học và 01 hiệp hội khác, cụ thểTrường Đại học Hà Nội (HANU), Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE)Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (HTC), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)Đại học Thái Nguyên (TNU)Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)Trường Đại học Hạ Long (HALOU) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HanoiSME). Được Uỷ ban Châu Âu hỗ trợ kinh phí thông qua Chương trình Erasmus+, NAPA trở thành đối tác chính thức của Dự án từ năm 2023 sau khi tiếp nhận trách nhiệm thành viên Dự án từ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước 01/01/2023).

Dự án MOTIVE thuộc nhóm Dự án trong lĩnh vực Xây dựng năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học (CBHE) – Key Action 2 (KA2), thời gian triển khai từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/01/2024.

Dự án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau: (1) Tăng cường năng lực cho cơ sở giáo dục đại học tại  Việt Nam để thực hiện các cuộc khảo sát sinh viên tốt nghiệp; (2) Nâng cao năng lực cho cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam trong việc khai thác dữ liệu sinh viên tốt nghiệp để áp dụng các biện pháp đảm bảo chất lượng; (3) Tăng cường kết nối giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam trong công tác theo dõi sinh viên tốt nghiệp; (4) Tăng cường sự kết nối giữa các trường đại học vớixã hội, với doanh nghiệp trong việc theo dõi sinh viên tốt nghiệp.

Để biết thêm thông tin về mục tiêu Dự áncác sự kiện và đối tácvui lòng truy cậwebsite: www.motive-euproject.net

Project MOTIVE 

The MOTIVE project, supported and inspired by MOET, aims at ensuring that the Vietnamese higher education system addresses the challenging of reform policy implementation on graduates tracking by monitoring their transition towards the labour market as well as their employment situation, through the set-up of the first Higher Education Institution Center for Graduate Tracking in Vietnam.

National Academy of Public Administration (NAPA) is a partner of MOTIVE Project with others 7 universities and 1 association named as: NUAE, PTIT, HUHA, HTC AJC, TNU, VNUA and HanoiSME respectively which are co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. NAPA become full partner of the Project in 2023 by replacing the Hanoi University of Home Affairses, absorbed by NAPA.

The MOTIVE project, “MOnitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment”, is cofunded by the European Commission under the Erasmus+ Programme, Key Action 2 Capacity Building in Higher Education, from 15 January 2020 until 14 January 2024.

The project envisages the following specific objectives: (1) To strengthen the capacity for the Vietnamese universities to release graduate surveys; (2) To build-up the capacity for the Vietnamese universities in exploiting the data of graduates for the adoption of quality assurance measures; (3) To increase cooperation between Vietnamese universities and MOET on graduate tracking; (4) To reinforce the connection between partner institutions and society on graduate tracking.

For more information regarding the partnership, objectives, events, etc. please visit the Project website: www.motive-euproject.net

Comments are closed.