Giấy mời viết bài diễn đàn Quản trị nhà nước châu Á-Thái Bình Dương (APG) “Đổi mới Chính phủ vì sự phát triển bền vững: Hướng tới xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ”

Giấy mời viết bài tham dự diễn đàn

Comments are closed.