THÔNG BÁO THI B1

https://drive.google.com/drive/folders/1_1NX3m_RazXjY_g-tku3jpB06Cwn8mUd?usp=sharing
tải xuống (1)

Hướng dẫn thực hiện luận văn

1. Hướng-dẫn-trình-bày-đề-cương-luận-văn1-2 (3) 2.  Hướng-dẫn-trình-bày-luận-văn-và-tóm-tắt-luận-văn11 (3) (1)