Thông báo: Quyết định cử đi thực tập đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các lớp trúng tuyển đợt 1 năm 2023 và Hướng dẫn thực hiện đề án tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng...

1. Hướng dẫn thực hiện đề án tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng: https://drive.google.com/file/d/1xG4R5ajKh7al9Pu5Om1xno9frws3Qm2u/view?usp=sharing 2. Kế hoạch thực tập: https://...