Thông báo số 697/TB-HVHC ngày 13/8/2014

Về việc nộp luận văn và hồ sơ bảo vệ của các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công khóa 17 và chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 5.  Chi tiết tại đây...