THÔNG BÁO LỚP CS1.B1 VÀ LH2.B1

KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO   Lịch học chính thức của 02 lớp LH2.B1, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính  và lớp CS01.B1, chuyên ngành Chính sách công – tại Hà Nội (lịch này thay...