DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN KHÓA 12

STT Họ và tên Ngày sinh Đề tài 1 NGUYỄN HỒNG ANH 01/10/1984 Quản lý nhà nước đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 2 PHẠM THỊ NGỌC ANH 29/9/1986 Quản ...

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

ĐỐI VỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC Lý lịch khoa học Thư giới thiệu VB đồng ý hướng dẫn NCS của nhà khoa học   ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN Ban cam ket Ban cam ket (Đề án 911) Công văn giới thiệu (Đề án 9...