NCS Tạ Quang Huy (K6) Bảo vệ Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Tạ Quang Huy

- Tiểu luận tổng quan

- Chuyên đề tiến sĩ

14h00
ngày 13/6/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.